Reglement 12e Holland International Image Circuit 2020 (International Single Country Circuit)

1 Algemeen
Het Circuit bestaat uit 5 salons, staat open voor iedereen, waar ook ter wereld en wordt georganiseerd overeenkomstig de reglementen van de FIAP (Federation Internationale de L’Art Photographique), PSA (Photographic Society of America), GPU (Global Photographic Union), en de Fotobond. Alle acceptaties tellen mee voor FIAP, PSA en GPU onderscheidingen en zullen worden opgenomen in de PSA Star Rating en Who’s Who.
Indien men zijn / haar beelden of bestanden instuurt naar een salon onder FIAP-patronage, accepteert de deelnemer zonder uitzondering en zonder bezwaar dat de ingediende afbeeldingen kunnen worden onderzocht door FIAP om vast te stellen of deze voldoen aan regels en definities van FIAP, zelfs als de deelnemer geen lid is van FIAP. FIAP zal elke mogelijkheid die zij tot haar beschikking heeft gebruiken voor deze onderneming; Elke weigering om samen te werken met FIAP of eventuele weigering om de originele bestanden te overleggen zoals vastgelegd door de camera, of het uitblijven van voldoende bewijs, zal worden gesanctioneerd door FIAP en dat in het geval van sancties naar aanleiding van de niet-naleving van FIAP regelgeving, de naam van de inzender zal worden vrijgegeven in iedere nodige vorm om duidelijk te maken waar er inbreuk gemaakt is op de regels. Het wordt aanbevolen om de EXIF-data in de ingestuurde bestanden intact te laten om eventueel onderzoek te vergemakkelijken.

2 Secties
Het Circuit kent 1 divisie: Projected Images.
Er zijn drie secties:
a. Vrij onderwerp, (PID-Color-Open)
Alle technieken zijn toegestaan, dit geldt alleen voor deze sectie.
b. Monochroom (PID-Monochrome-Open)
Definitie FIAP:
Een zwart wit werk bevat de tonen grijs van zeer donker (zwart) tot zeer licht (wit) en is een monochrome werk met al de beschikbare tonen grijs. Een monochroom werk getoond in één kleur blijft een monochroom werk en is geschikt om te worden getoond in de zwart wit categorie; zo een werk kan worden gereproduceerd in zwart wit in de catalogus van een salon met FIAP Patronage. Aan de andere kant als een zwart wit werk wordt veranderd met een deeltoning of door toevoeging van een kleur wordt het een kleur werk (polychrome) die in de kleuren categorie thuis hoort; zulk een werk valt onder kleuren reproductie in de catalogus van een salon met FIAP Patronage.
Definitie PSA:
Een Monochroom werk heeft gevarieerde tinten van niet meer dan één kleur. (gevarieerde tinten van die kleur van heel licht tot heel donker) Dit mag iedere enkele kleur zijn. Multi getinte beelden (gevarieerde tinten van twee of meer kleuren) en grijs getinte beelden met een accent kleur zijn niet toegestaan.
c. Reisfotografie (PTD)
Een reisfoto moet het gevoel van tijd en plaats uitdrukken, en de onderscheidende kenmerken of de cultuur in zijn natuurlijke staat van een land portretteren. Er zijn geen geografische beperkingen. Close-up foto’s van mensen of voorwerpen moeten onderscheidende omgeving bevatten. Technieken die aan een element van het oorspronkelijke beeld toevoegen, het verplaatsen, vervangen of verwijderen, behalve door bijsnijden, zijn niet toegestaan. Alle aanpassingen moeten natuurlijk lijken. Omzetten naar monochroom is aanvaardbaar. Afleidingen, zoals infrarood, onaanvaardbaar.
Voor alle secties geldt: De originele beelden dienen door de inzender zelf te zijn gemaakt. Voor alle secties geldt, indien er sprake is van dierenleed:
Beelden waarop duidelijk te zien is dat er sprake is van dierenleed, zullen door de juryleden op hun context worden beoordeeld

3 Inzendingen en inschrijfgeld
Iedere deelnemer mag maximaal 4 werken per sectie inzenden, maximaal 12 totaal.
a. Online individuele inzending
Alle individuele inzendingen kunnen online worden ingevoerd en betaald via de website: www.hollandcircuit.nl
Het formaat van de ingezonden beelden dient maximaal 1.400 pixels horizontaal en/of maximaal 1.050 pixels verticaal te zijn (de digitale projector voor jurering heeft een maximale resolutie van 1.400×1.050 pixels), van het formaat jpg kwaliteit 8 tot 12, kleurruimte sRGB en maximaal 2,5MB.
Inschrijfgeld per persoon voor 5 salons:
1 sectie: € 45,00 / $ 50,00
2 of 3 secties: € 50,00 / $ 55,00
Inzendingen waarvoor geen of geen volledige betaling is ontvangen zullen niet worden gejureerd. Cheques worden niet aanvaard. Betaling kan alleen worden gedaan via het inschrijfsysteem (Paypal, Ideal, Creditcard)
b. Online Clubinzending
Een clubinzending bestaat uit minimaal 5 deelnemers. Inzendingen van clubs dienen door één persoon achter elkaar te worden ingebracht. Voor de 2e en volgende deelnemers van de club hoeft geen adres ingevuld te worden, wel het email adres. Aan het einde van de inschrijving wordt het te betalen tarief en de kortingen voor clubs automatisch berekend. Alle catalogi zullen in één pakket worden verzonden naar de eerste inschrijver. Alle clubinzendingen kunnen online worden ingevoerd en betaald via de website: www.hollandcircuit.nl
Het formaat van de ingezonden beelden dient maximaal 1.400 pixels horizontaal en/of maximaal 1.050 pixels verticaal te zijn (de digitale projector voor jurering heeft een maximale resolutie van 1.400×1.050 pixels), van het formaat jpg kwaliteit 8 tot 12, kleurruimte sRGB en maximaal 2,5MB.
Clubkortingen:
Clubs met 5-10 deelnemers 5%
Clubs met 11-20 deelnemers 10%
Clubs met 21-40 deelnemers 15%
Clubs met 41 of meer deelnemers 20%
Inzendingen waarvoor geen of geen volledige betaling is ontvangen zullen niet worden gejureerd. Cheques worden niet aanvaard. Betaling kan alleen worden gedaan via het inschrijfsysteem (Paypal, Ideal, Creditcard)
c. Inzending per CD-ROM
Voor zowel een individuele inzending als een clubinzending is het sturen van een CD-ROM met beelden toegestaan mits er een volledig ingevuld inschrijfformulier is bijgevoegd samen met het inschrijfgeld. Let erop dat de beelden namen hebben die overeenkomen met de titels op het inschrijfformulier. (Voor tarieven zie hierboven punt a. en b.) De werken worden door de organisatie ingebracht en u ontvangt de uitslag per email. Het inschrijfformulier kunt u downloaden via onze website: www.hollandcircuit.nl CD-ROM inclusief inschrijfformulier en het te betalen bedrag verzenden naar:
12th Holland International Image Circuit 2020
Lijndraaier 17
1625 ZJ Hoorn
Nederland
Het formaat van de ingezonden beelden dient maximaal 1.400 pixels horizontaal en/of maximaal 1.050 pixels verticaal te zijn (de digitale projector voor jurering heeft een maximale resolutie van 1.400×1.050 pixels), van het formaat jpg kwaliteit 8 tot 12, kleurruimte sRGB en maximaal 2,5MB.
Inzendingen waarvoor geen of geen volledige betaling is ontvangen zullen niet worden gejureerd. Cheques worden niet aanvaard.

4 Gelijkende beelden
Als een auteur werken met een sterk gelijkend beeld inzendt, ook indien het in verschillende secties is, dan zal maar één van de werken worden geaccepteerd. Eerder bij één van de salons geaccepteerde werken, of sterk gelijkende beelden, zullen voor die salon niet worden geaccepteerd.

5 Zorg
Aan de ingezonden werken zal de uiterste zorg worden besteed. De organisatoren zijn evenwel niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging en/of verlies. (In geval van het sturen van een CD-ROM)

6 Uitslagen
Elke deelnemer ontvangt een uitslagkaart per email en een papieren catalogus met minimaal 64 pagina’s en minimaal 150 afbeeldingen. (FIAP *****Catalogus)

7 Jurering
Iedere salon heeft zijn eigen juryleden. De jurering per sectie vindt plaats in één ruimte op hetzelfde tijdstip voor alle secties van alle salons, zonder dat de juryleden de scores van elkaar kunnen beïnvloeden. De uitspraak van de jury is bindend en zonder mogelijk beroep. De werken per sectie zullen verdeeld over minimaal 4 rondes aan de jury worden voorgelegd. Aan een auteur kan per Salon en per sectie slechts één prijs worden toegekend.

8 Auteursrecht
Deelnemers geven de organisatie het recht, zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen, beelden te reproduceren in het kader van het circuit en catalogus. Daarnaast kunnen beelden gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

9 Leden van (partner)clubs / bestuursleden / Juryleden
a. Partner clubs
Leden van de 5 partnerclubs in het circuit mogen wel deelnemen maar kunnen geen prijzen ontvangen in de salon die hun eigen club organiseert.
b. Bestuursleden, chairmen en Juryleden
Het is bestuursleden, chairmen en juryleden niet toegestaan deel te nemen aan het Circuit.
c. Clubleden van clubs van juryleden
Clubleden van clubs van juryleden kunnen geen prijzen behalen bij de salon die wordt gejureerd door het betreffende jurylid.

10 Afwijzingen
Een inzending kan, naar het weloverwogen oordeel van de organisatie worden afgewezen als zij van mening is dat de inzending niet voldoet aan het reglement en de condities. Met een deugdzame inzending geeft de deelnemer aan dat het werk van hemzelf is. De organisatoren aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verkeerd gebruik van copyright dat het onvervreemdbaar bezit van de inzender blijft. De afwijzing is definitief en zonder beroep.

11 Diervriendelijk
Beelden waarop duidelijk te zien is dat er sprake is van dierenleed, zullen door de juryleden op hun context worden beoordeeld

12 Jonge Fotografen
Het Holland Circuit stimuleert graag de jonge fotograaf en geeft hieraan uitdrukking door speciale jongeren prijzen ter beschikking te stellen. Een jonge fotograaf is iemand tot 21 jaar. De prijzen die kunnen worden gewonnen zijn: Beste Jonge Fotograaf van het Circuit (1 maal) Beste Jonge Fotograaf van de salon (5 maal)

13 Akkoordverklaring
Deelnemers aan het circuit verklaren zich door deelname akkoord met deze wedstrijdvoorwaarden. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de organisatoren. Uitsluitend het in de Nederlandse taal gestelde reglement zal bindend worden gehanteerd bij verschillen van mening.

Regulations 12th Holland International Image Circuit 2020 (International Single Country Circuit)

1 General
The Circuit consist of 5 salons and entry is open to all photographers, worldwide. It will be conducted under the approved rules of FIAP (Federation Internationale de L’Art Photographique), PSA (Photographic Society of America), GPU (Global Photographic Union, before UPI) and Fotobond. All acceptances will count for FIAP, PSA, and GPU distinctions and for inclusion in PSA Star Rating and “Who’s Who”.
With the sole act of submitting his/her images or files to a salon under FIAP Patronage, the entrant accepts without exception and with no objection that the submitted images can be investigated by FIAP to establish if these obey to FIAP regulations and definitions even if the entrant is not a member of FIAP; that FIAP will use any means at its disposal for this undertaking; that any refusal to cooperate with FIAP or any refusal to submit the original files as captured by the camera, or failure to provide sufficient evidence, will be sanctioned by FIAP and that in case of sanctions following the non compliance with FIAP regulations, the name of the entrant will be released in any form useful to inform the breaches of the rules. It is recommended to leave the EXIF data in the submitted files intact in order to ease eventual investigations.

2 Sections
The Circuit has one division: Projected Images.
There are three sections:
a. General, (PID-color-open)
All techniques are permitted, this only goes for this section.
b. Monochrome (PID-Monochrome-Open)
Definition Monochrome FIAP
A black and white work fitting from the very dark grey (black) to the very clear grey (white) is a monochrome work with the various shades of grey. A black and white work toned entirely in a single colour will remain a monochrome work able to stand in the black and white category; such a work can be reproduced in black and white in the catalogue of a salon under FIAP Patronage. On the other hand a black and white work modified by a partial toning or by the addition of one colour becomes a colour work (polychrome) to stand in the colour category; such a work requires colour reproduction in the catalogue of a salon under FIAP Patronage.
Definition Monochrome PSA:
A monochrome image is defined as having varying shades of no more than one
color (various shades of that color from very light to very dark) but it may be any
single color. Multi-toned images (various shades of two or more colors) and
greyscale images with added an accent color are not acceptable.
c. Travel (PTD)
Definition Travel:
A Photo Travel image expresses the characteristic features or culture of a land as they are found naturally. There are no geographic limitations. Images from events or activities arranged specifically for photography, or of subjects directed or hired for photography are not appropriate. Close up pictures of people or objects must include features that provide information about the environment. Techniques that add, relocate, replace or remove any element of the original image, except by cropping, are not permitted. The only allowable adjustments are removal of dust or digital noise, restoration of the appearance of the original scene, and complete conversion to greyscale monochrome. Other derivations, including infrared, are not permitted. All allowed adjustments must appear natural.
For all sections goes:
Entries must originate as photographs made by the entrant.
For all sections goes, in case of clear animal suffering:
Images which have clear animal suffering in it, will be judged on their context.

3 Entry and Entry fees
Entries are limited to not more than 4 images per section, category, or class. An entrant’s four images will be distributed throughout four rounds of judging in that section.
a. Online individual entry
All individual entries can be done through our website www.hollandcircuit.nl .
The dimension of the submitted images must be maximum of 1.400 pixels on the horizontal side and/or 1.050 pixels on the vertical side (the digital projector used for judging has a maximum resolution of 1.400×1.050 pixels), format jpg quality 8-12, colour space sRGB and maximum 2,5 MB.
Entry fee for one person for 5 salons:
1 section: $ 50.00 / € 45,00
2 or 3 sections: $ 55.00 / € 50,00
Entries for which no or no complete payment has been received will not be judged.
Cheques are not accepted.
Payment can only be done through our own payment system (Paypal, Ideal, Creditcard)
b. Online Club Entry
A club entry consists of a minimum of 5 participants. Club entries should be uploaded consecutively by one person. There is no need for addresses of the other participants but we need their email address. Club discounts will automatically be calculated. All catalogues will be send to the first and only address given. All club entries and payments can be done through our website www.hollandcircuit.nl
The dimension of the submitted images must be maximum of 1.400 pixels on the horizontal side and/or 1.050 pixels on the vertical side (the digital projector used for judging has a maximum resolution of 1.400×1.050 pixels), format jpg quality 8-12, colour space sRGB and maximum 2,5 MB.
Club discounts:
Clubs with 5-10 participants 5%
Clubs with 11-20 participants 10%
Clubs with 21-40 participants 15%
Clubs with 41 or more participants 20%
Entries for which no or no complete payment has been received will not be judged.
Cheques are not accepted.
Payment can only be done through our own payment system (Paypal, Ideal, Creditcard)
c. CD-ROM Entry
For both Individual entries as club entries sending a CD-ROM with all images is permitted. Make sure a fully filled entry form and the total entry fee is included. Images must have a title corresponding with the entry form. (For fees see the above bullets)
The organization will take care of your entry and you will receive the results by email.
The entry form can be downloaded on our website www.hollandcircuit.nl
Please send the CD-ROM with the entry form and the total entry fee to:
12th Holland International Image Circuit 2020
Lijndraaier 17
1625 ZJ Hoorn
The Netherlands
The dimension of the submitted images must be maximum of 1.400 pixels on the horizontal side and/or 1.050 pixels on the vertical side (the digital projector used for judging has a maximum resolution of 1.400×1.050 pixels), format jpg quality 8-12, colour space sRGB and maximum 2,5 MB.
Entries for which no or no complete payment has been received will not be judged.
Cheques are not accepted.

4 Similar images
When an entrant submits images which are significantly similar to each other, only one of the images will be accepted, even if the images are entered in different sections. Images previously accepted at one of the salons or images that are significantly similar will not be accepted at that salon.

5 Care
The submitted works will be given the utmost care, but the organizers cannot accept liability for theft, damage and/or loss. (In case of sending a CD-ROM)

6 Results
Each entrant will receive a report card via email and a paper catalogue consisting of at least 64 pages with a minimum of 150 colour prints. (FIAP ***** Catalogue)

7 Judging
Entries are limited to not more than 4 images per section, category, or class. An entrant’s four images will be distributed throughout four rounds of judging in that section. Each salon has its own jury. Judging will take place in the same room, at the same time for all sections of all salons. The judges will not be able to influence each other’s marks. The decision of the jury is final and irrevocable. An author can win only one award per section.

8 Auteur right
Each entrant owns the copyright of the submitted images. The entrant permits the organizers to reproduce the entered material free of charge for the catalogue and the website. Besides that the material can be used for promotional purposes.

9. Members of (partner) clubs / boardmembers / Judges
a. Members partner clubs
Members of the five partner clubs may participate in the Circuit, but cannot win prizes in the salon organized by their own club.
b. boardmembers, chairmen and judges
Members of the board, chairmen and judges are not allowed to participate in the Circuit.
c. Club Members of judges
Club members of judges cannot win prizes in a salon adjudicated by the judge in question.

10 Rejection
An entry may be rejected when the organization, in its reasonable discretion, comes to the conclusion that the entry does not conform to Circuit rules and conditions. By virtue of submitting an entry, the entrant certifies the work as his own. The organizers accept no liability for any misuse of copyright, which remains the inalienable possession of the entrant.

11 Animal suffering
For all sections goes, in case of clear animal suffering:
Images which have clear animal suffering in it, will be judged on their context.

12 Young Photographers
Holland International Image Circuit likes to stimulate young photographers and we do so by handing out special awards.
A young photographer is someone up to 21 years of age.
Awards which can be won are:
Best young photographer of the Circuit (1 time)
Best young photographer of the salon (5 times)

13 Agree with the conditions
Submission of an entry signifies acceptance of and compliance with all the conditions of entry by the entrant. In all matters not covered by these conditions of entry the organisers will decide. Only the Dutch version of the conditions of entry will be binding in case of disagreements.