PRIVACY Policy Holland International Image Circuit (HIIC)

General Terms
Holland International Image Circuit (HIIC) keeps the personal data of its participants. Data can also be stored of visitors to our website who use the contact form. If you provide us with information by using any online forms or in any other communication, we may use this information to send you details of the HIIC contest.

Any information that you provide to us will be held securely. It will be retained for as long as we organize Photo competitions in accordance with all current legislation.

Everyone whose personal data is stored by HIIC has the right to view his / her data, to have incorrect data corrected or to have data removed.

Participants have the right to withdraw all or part of a given permission to record personal data. If requested, the data will be deleted within 2 months. Financial data will be destroyed after the legal retention period. They only serve to check the bookkeeping.

Deleting data or limiting stored data can have consequences for communication between the organization and the participant.

This Privacy Statement only applies to websites owned by the HIIC and not to any third party sites for which links may be provided on this website.

Contact information
Website: www.hollandcircuit.nl
Contact: A message can be sent via the contact form on the website.

Personal Data
Data from the following groups of people are collected and stored:

 • Participants;
 • Jury members;
 • Board members / Chairmen;
 • persons who request information or documentation;
 • persons with whom maintains a business or financial relationship.

The personal data we store:

 • First and last name
 • Date of Birth
 • Address
 • Telephonenumber(s)
 • E-mailaddress

In all cases it concerns data as provided by the persons involved themselves.

HIIC stores personal data for the purposes below:

 • of participants for:
  • the participant administration
  • the financial administration
  • communication
  • sending invitations
  • sending the results of the contest
  • communicating the results, in case of an acceptation or award to organizations such as FIAP, PSA, GPU, ISF, Fotobond; Nederlands Centrum Vrijetijds fotografie
 • of other persons
  • to make the mutual contact possible
  • for handling agreements
  • for making payments for services or materials supplied

PRIVACY VERKLARING Holland International Image Circuit (HIIC)

Algemeen
Holland International Image Circuit houdt persoonsgegevens van haar deelnemers bij. Ook van bezoekers van onze website die gebruik maken van het contactformulier kunnen gegevens bewaard worden.

Gegevens die u via de website of op een andere manier aan ons verstrekt kunnen gebruikt worden om u informatie over het Holland International Image Circuit te sturen.

Alle gegevens die u ons verstrekt, worden veilig bewaard, in overeenstemming met de huidige wetgeving.  Uw gegevens worden bewaard zolang we fotowedstrijden organiseren.

Iedereen van wie persoonsgegevens opgeslagen zijn, door HIIC,heeft het recht zijn/haargegevens in te zien, en kan incorrecte gegevens laten corrigeren of gegevens laten verwijderen.

Deelnemers hebben het recht om een gegeven toestemming voor het vastleggen van persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk in te trekken. Indien hierom verzocht wordt zullen de gegevens binnen 2 maanden verwijderd worden. Financiële gegevens worden na de wettelijke bewaartermijn vernietigd. Zij dienen uitsluitend ter controle van de boekhouding.

Het verwijderen van gegevens of het inperken van opgeslagen gegevens kan gevolgen hebben voor de communicatie tussen de organisatie en deelnemer.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op websites die eigendom zijn van de HIIC en niet op sites van derden waarnaar op deze website koppelingen zijn.

Contactgegevens Holland International Image Circuit
Website: www.hollandcircuit.nl
Contact: Via het contactformulier op de website kan een bericht gestuurd worden.

Persoonsgegevens
Gegevens van de volgende groepen personen worden verzamelt en bewaart:

 • Deelnemers;
 • Juryleden;
 • Bestuursleden/Chairmen;
 • personen die om contact, informatie of documentatie verzoeken;
 • personen met wie in specifieke situaties contact noodzakelijk is;
 • personen met wie een zakelijke of financiële relatie wordt onderhouden.

De persoonsgegevens die wij opslaan:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres

In alle gevallen gaat het om gegevens zoals die door de betrokkenen zelf zijn verstrekt.

HIIC slaat persoonsgegevens op voor de onderstaande doelen.

 • van deelnemers ten behoeve van:
  • de deelnemersadministratie
  • de financiële administratie
  • communicatie
  • het sturen van uitnodigingen
  • het inschrijven voor wedstrijden
  • het sturen van de wedstrijduitslag
  • het sturen van de resultaten, in het geval van een acceptatie of prijs, aan organisaties zoals FIAP, PSA, GPU, ISF, Fotobond; Nederlands Centrum Vrijetijds fotografie
 • van andere personen:
  • om het wederzijds beoogde contact mogelijk te maken
  • voor het afhandelen van overeenkomsten
  • voor het verrichten van betalingen voor geleverde diensten cq materialen